Beeld Tekst
Veghel, 24 januari 2019

Persstatement Jumbo

We hebben kennis genomen van de uitspraak van de rechter. Voor wat betreft het al dan niet schenden van artikel 10 van de Waadi (onderkruipersverbod) door Jumbo en/of OTTO Workforce herhaalt de rechter in het vonnis wat ook reeds door de Arbeidsinspectie is vastgesteld, namelijk dat er ten tijde van de staking in april 2017 in één Distributiecentrum 8 uitzendkrachten tijdelijk te werk zijn gesteld op de afdeling Vers in plaats van op de afdeling Kruidenierswaren. De rechter geeft hierbij expliciet aan dat het niet aannemelijk is dat hiermee de staking is gebroken en oordeelt tevens dat Jumbo niet onrechtmatig heeft gehandeld. De rechter bevestigt wel de eerdere vaststelling door de Arbeidsinspectie dat uitzendbureau OTTO met de inzet van deze 8 uitzendkrachten artikel 10 van de Waadi heeft overtreden.

Ten aanzien van het al dan niet beëindigd zijn van de cao per 1 april 2017 oordeelt de rechter dat deze cao door Jumbo niet tijdig en derhalve niet rechtsgeldig is opgezegd. Hoewel expliciet in de cao is vastgelegd dat deze zal eindigen per 1 april 2017, had Jumbo minimaal een maand van tevoren de cao formeel bij de bonden en het Ministerie van Sociale Zaken moeten opzeggen. Aangezien Jumbo steeds de intentie heeft gehad de cao te verlengen en pas later, vanwege de opstelling van de bonden, heeft besloten om uit te wijken naar een eigen Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) met de COR, heeft Jumbo pas op dat moment de beëindiging kenbaar kunnen maken.

De rechter oordeelt nu dat de cao die 1 april 2017 zou eindigen nu nog steeds geldt. Dit betekent concreet dat Jumbo gehouden is om vakbondsfaciliteiten als “het gebruik maken van een prikbord door de vakbonden, het aan de vakbonden ter beschikking stellen van een ruimte ten behoeve van vergaderingen, en het verlof c.q. vrij krijgen van dagen met behoud van loon voor medewerkers ten behoeve van vakbondsactiviteiten” toe te kennen en tevens “de bonden te informeren over de resultaten van de controles die zij minimaal vier keer per jaar doet op de naleving van de wettelijke en procedurele verplichtingen waaraan de uitzendbureaus moeten voldoen”. Jumbo zal aan deze uitspraak vanzelfsprekend gehoor geven. Alle overige eisen van de bonden zijn afgewezen. Jumbo zal de cao alsnog rechtsgeldig opzeggen, waardoor deze per 1 april 2019 ook officieel is beëindigd.

Tot slot benadrukt Jumbo dat de zorgvuldig tot stand gekomen AVR met hogere lonen en een betere generatieregeling dan in de oude cao, die inmiddels door meer dan 80% van de logistieke medewerkers is ondertekend, voor een periode van tenminste 5 jaar onverkort van kracht blijft.