Beeld Tekst
Veghel, 29 december 2017

Jumbo en COR bereiken akkoord op hoofdlijnen over nieuwe Arbeidsvoorwaarden Regeling voor logistieke medewerkers

  • Nieuwe Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) behoort tot beste in de sector
  • Passende afspraken over een duurzame loonontwikkeling in de toekomst
  • Heldere afspraken over onder meer toeslagen, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
  • Zorgvuldig proces met grote betrokkenheid van klankbordgroepen
  • AVR heeft looptijd van vijf jaar en schept rust en duidelijkheid

Jumbo heeft op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Ondernemingsraad Supply Chain (OR SC) over de inhoud van de Arbeidsvoorwaarden Regeling (AVR) Logistiek. Aan dit akkoord gingen twee maanden van intensief onderhandelen vooraf. De AVR Logistiek geldt als vervanging van de cao Jumbo Logistiek, die op 1 april 2017 afliep. Bij het opstellen van de AVR is nadrukkelijk rekening gehouden met de stem van de Jumbo medewerkers. Voor deze groep ligt er nu een regeling met arbeidsvoorwaarden die tot de beste in de sector behoren en beter uitpakken dan de afspraken die golden in de cao. Tegelijkertijd zijn er goede afspraken gemaakt die moeten voorkomen dat de loonverschillen ten opzichte van de concurrentie in de toekomst nog groter worden. Jumbo beschouwt het akkoord als een belangrijke mijlpaal en is trots op het brede draagvlak dat daarmee wordt gecreëerd.

“Dit akkoord weerspiegelt de waarde die Jumbo hecht aan goede en duurzame afspraken met medewerkers,” zegt CEO Frits van Eerd van Jumbo Supermarkten. “Onze sterke groei is in grote mate te danken aan al onze mensen. Zij moeten kunnen rekenen op goede arbeidsvoorwaarden met een helder perspectief. Dat schept rust voor de toekomst’. We hebben ons er hard voor gemaakt dat de medewerkers zich in de AVR Logistiek kunnen herkennen. Daar gingen stevige onderhandelingen aan vooraf, maar uiteindelijk zijn we met constructief overleg tot dit akkoord gekomen.” Eerder sloot Jumbo met de COR al een convenant af waarin de rechten en plichten met betrekking tot de AVR zijn vastgelegd. Hierin is onder meer bepaald dat wijzigingen in de AVR niet eenzijdig kunnen worden doorgevoerd, maar uitsluitend na instemming van de COR. 

Piet Otsen, Voorzitter OR Supply Chain: “We zijn tevreden met het akkoord op hoofdlijnen dat er nu ligt. Dit zorgt voor rust, helderheid en een stabiele loonontwikkeling.  Het is een grote stap op weg naar een goede AVR, waarin onze logistieke collega’s zich kunnen herkennen. We gaan nu hard aan de slag om het akkoord op detailniveau uit te werken. Daarna zal een begeleidingscommissie waarin zowel Jumbo als de OR zitting hebben, toezicht houden op een juiste toepassing van de AVR.”

Goed arbeidsvoorwaardenpakket
De AVR Logistiek van Jumbo kenmerkt zich door goede arbeidsvoorwaarden met een gezonde loonontwikkeling voor de langere termijn. De AVR zal de loonlijn en –ontwikkeling van de VGL (cao levensmiddelenbranche) volgen. De huidige medewerkers logistiek behouden hun volledige rechten middels een toeslag op de VGL loonlijn die in de toekomst mee stijgt met de loonontwikkeling en voor behoud van koopkracht zorgt. In de AVR zijn ook afspraken gemaakt over het behoud van toeslagen voor werken op onregelmatige tijden en in het weekend. Daarnaast is fors ingezet op investeringen in duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Zo zijn met de COR aanvullende afspraken gemaakt over opleidingen, gezondheid en veiligheid op het werk. Een verbetering van de generatieregeling zorgt ervoor dat medewerkers vanaf vijf jaar voor aanvang van hun AOW parttime kunnen gaan werken. Daarbij behouden zij vrijwel hun gehele inkomen en een groot deel van hun pensioenopbouw. De onderhandelingspartijen verwachten dat medewerkers met deze regeling op lichamelijk en financieel vitale wijze de AOW-leeftijd kunnen bereiken.

Helderheid voor langere termijn
Op verzoek van de klankbordgroepen heeft de AVR Logistiek een langere looptijd van vijf jaar, met de mogelijkheid om de overeenkomst steeds met vijf jaar te verlengen. Jumbo onderschrijft de verwachting dat deze opzet zorgt voor rust en langdurige helderheid over inkomensontwikkeling en andere arbeidsvoorwaarden. Komende weken organiseert Jumbo informatiesessies en inloopspreekuren waarop medewerkers een persoonlijke toelichting op de afspraken kunnen krijgen.

Adviezen van medewerkers
Jumbo had afgelopen voorjaar aangegeven geen heil meer te zien in de opstelling van de vakorganisaties bij de cao-onderhandelingen en wilde een nieuwe weg inslaan voor het maken van afspraken over arbeidsvoorwaarden die kunnen rekenen op een breed draagvlak. Bij het opstellen van de AVR is daarom sterk ingezet op het inventariseren van de wensen en adviezen van de ruim drieduizend medewerkers in de distributiecentra van Jumbo. Deze adviezen zijn meegenomen in de onderhandelingen met de COR en de OR SC en vormen de basis van de overeengekomen AVR.